top of page

רישום והיכרות לשנת הלימודים תשפ"ה

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בהתאם להוראות החמ"ד בתחילת חודש שבט.
פירוט התאריכים ניתן לראות באתר החמ"ד.

עדכונים על תחילת ההרשמה לישיבת אלון מורה שכם ניתן לקבל במשרד הישיבה או אצל רכז הרישום.

כמו כן, לכל שאלה ניתן  לפנות למשרד הישיבה  02-9972477

ytem613@gmail.com

 או ליצחק - רכז הרישום בטלפון: 052-6070234 

bottom of page