top of page

                                                            "מבצעים בקודש ומבצע "והגית בו יומם ולילה 

במהלך השנה הישיבה מדרבנת את התלמידים לקיים מבצעים בקודש. היהלום שבכתר הוא מבצע 'והגית', שבו תלמידי הישיבה לומדים ונבחנים על מספר רב של דפי גמרא. כחלק מהתהליך התלמידים לומדים דפי גמרא בעל פה, ובמשך מספר ימים שוקעים לאורך כל היום בלימוד הגמרא
 

SG6A5606.jpg
SG6A5724.jpg
bottom of page