top of page

                                                                                                             כיתת בית מדרש 

 

תלמידים המעוניינים ללמוד גמרא בהיקף גדול יותר ובעמקות לעומת הנלמד בכיתה, לומדים בנפרד בבית המדרש בהנחיית ראש בית המדרש 

הלימוד מבוסס בעיקר על למידה עצמאית ולימוד בחברותות, המורכבות מכל שכבות הגיל בישיבה

bottom of page