top of page

 

                                                                                                      קשר אישי

 

...ישיבה שהיא משפחה

 

הישיבה רואה ערך בקשר אישי חם בין הצוות לתלמידים

.כפועל יוצא של ערך זה מתקיימים ערבי אירוח, פעילויות מגוונות וערבי גיבוש בין התלמידים לצוות הישיבה

,החיבור החזק שנוצר מצליח גם להישמר עם חלוף השנים ורבים מהבוגרים מגיעים לבקר

.מתעניינים בשלום הצוות ובמצב הישיבה

 

האווירה המיוחדת הקיימת בישיבה משפיעה גם על הקשרים בין המחזורים השונים

.וכך אפשר למצוא שיתופי פעילויות שונים ויכולת פרגון הדדית בין התלמידים

,מעצם היותנו ישיבה תיכונית, זמן רב מושקע בתהליכי למידה הן במקצועות קודש והן במקצועות חול

,יחד עם זאת ניתנת תשומת לב מרבית להעצמה רגשית  של התלמידים על ידי מעגלי שיח כיתתיים

.שיחות אישיות וחיזוק תחושת השייכות

SG6A5649.jpg
SG6A5644.jpg
bottom of page