top of page

"הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו"

(תפילת 'ובא לציון')

ישיבה תיכונית אלון מורה מיועדת לתלמידים מובילים הרוצים לבנות את האישיות,

האמונה ויראת השמיים שלהם תוך כדי בניין תעצומות הנפש. 

תקופת הלימודים בישיבה חופפת לגיל ההתבגרות,

גיל שבו כלל כוחות הנפש מתבררים ומתגלים בשיא תפארתם. 

מתוך רצון לפתח את עולמם של הבנים בקודש,

אך גם לבנות עולם פנימי ושלם, עמל הצוות  החינוכי על יצירת "בן תורה ארץ ישראלי"

המודע לעצמו ועמל על עולמו התורני, הרגשי והחברתי. 

הישיבה מציעה יחס אישי לתלמידים המחפשים לגדול ולהתעצם בקודש,

מתוך הבנה ששיח פתוח ויחס אישי יביאו את התלמידים ללמידה והעמקה בתורה,

ומתוך כך- לצמיחה של בניין האישיות ובניין הקודש. 

בישיבה אנו עמלים ביחד עם התלמידים על בניין הקודש של כל אחד ואחד מהם.

בתקופת גיל ההתבגרות, הבנים עוברים תהליך של בירור זהות אמונית-תורנית ומגלים את הקשר שלהם לה' ולתורתו. 

הישיבה מדרבנת בדרכים שונות לפתח ולהעמיק את בניין התורה אצל הבנים ואת הקשר הפנימי לה' ולתורה.

bottom of page