top of page

מצוינות                                                                                               

"בן אדם עלה למעלה עלה כי כח עז לך"

(אורות הקודש א', ס"ד)

הישיבה שמה לעצמה מטרה לפתח את יכולותיהם השונות של תלמידיה, בתחומים שונים:
בתחום התורני, בתחום הלימודי, בתחום הרגשי ובתחום החברתי.
מקצועות הקודש הנלמדים בישיבה הם: גמרא (עיון ובקיאות), הלכה, תנ"ך ואמונה.
המקצועות הכלליים בישיבה: אנגלית ( 4– 5 יח"ל), מתמטיקה (3– 5 יח"ל), לשון, היסטוריה,
אזרחות, ספרות, מדעים וחינוך גופני.
לקראת סוף כיתה ט' כל תלמיד בוחר מגמת לימוד מבין המגמות שלהלן: פיזיקה (5 יח"ל),
חשמל ( 10 יח"ל) וארץ ישראל ( 5 יח"ל).
לימודים אלו מובילים את התלמידים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית.


הזכאות שלנו לבגרות:
צוותי המורים בישיבה מעודדים את התלמידים למצות את יכולותיהם הלימודיות ולהגיע
להישגים גבוהים.
בערבים חדר המחשבים פתוח ומהווה מרכז למידה, והתלמידים מתוגברים באופן סינכרוני
במקצועות שונים.
הלימוד במתמטיקה ובאנגלית נעשה בקבוצות קטנות, וכך נוצר קשר אישי עם התלמיד
וניתנת תשומת לב פרטנית להתקדמותו של כל תלמיד והבאתו למקסום יכולותיו.
הזכאות לבגרות בישיבה היא למעלה מ 90%- !
לימודי מתמטיקה
אפשר לבחור בין 3, 4 ו 5- יחידות לימוד. כ - 60% לומדים ב 4- ו 5- יח"ל.
לימודי אנגלית
יש שתי רמות לימוד: 4 ו 5- יח"ל. מעל 40% לומדים ב- 5 יח"ל

bottom of page